Cultio

vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové

Systematický kurz arteterapie - základní informace

Název kurzu: SYSTEMATICKÝ DVOULETÝ KURZ V ARTEFILETICE A ARTETERAPII – vzdělávací program DVPP

Vedoucí kurzu: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.

Kontakt: tel.: 728004953, e-mail: stefancikova@email.cz; http://www.cultio.cz

Kurz je garantován Českou arteterapeutickou asociací a Asociací výtvarných pedagogů a akreditován MŠMT pod č.j. 38395/2012-201-784

Je zaštítěn interním i externím dohledem akreditovaných supervizorů

Kurz není koncipován jako systematická psychoterapie

Rozsah kurzu: Celkový počet hodin výuky je 250 hodin (jedna výuková hodina = 45 minut) Setkání jsou rozvržena do 6 víkendových (pátek, sobota, neděle) a 2 pětidenních setkání

Termíny:

ukončení příjmu přihlášek:28.2.2018
výběrové řízení:18.3.2018
začátek kurzu:termíny kurzu se domluví společně na výběrovém řízení

Začátek kurzu po ukončení sběru přihlášek a absolvování výběrového řízení

Počet účastníků: 12

Cena: kurzovné 13.750,- Kč za rok; 110,- Kč/1 výuk.hod.; celý kurz 27.500,- Kč;

platbu lze rozdělit dle dohody (nejčastější způsob placení: 2.750,- Kč za víkendové setkání)

Certifikát s garancí bude vydán při absolvování min. 200 výukových hodin z celého kurzu

Přihlášky: Kontaktujte výše uvedený tel. nebo e-mail

Místo konání kurzu: Středisko komplexní terapie, Kavčí plácek 1/121, za Malým náměstím, Hradec Králové

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu, s ohledem na jejich odbornost, porozumí úloze a vymezení kompetencí mezi arteterapií a artefiletikou. Naučí se pracovat s produkcí vznikající v procesu tvorby, s výrazem (především výtvarným) v produkci a s reflexí nad produkcí. Dále se naučí rozlišovat patologické jevy v praxi pro rámec své odborné kompetence.

V kurzu budou dále vymezovány proporce mezi vzdělávacím a výchovným, sociálně-rehabilitačním a (proto)terapeutickým přístupem. Prostřednictvím osobního zážitku získají účastníci zkušenost s různými přístupy a metodami, rozšíří a prohloubí svoji odbornou kvalifikaci ve schopnosti využívání uměleckých a neverbálních aktivit ve své praxi. Vybaví se schopnostmi používat tvůrčí aktivity ve spojitosti se zážitkem a psychologickou změnou.

Získané dovednosti mohou využít při individuálním přístupu k žákům a lidem se specifickými potřebami.

Témata kurzu:

Akční, objektová a prostorová tvorba

Techniky využívající pohyb a další transformaci výrazových prostředků pro práci s tělem, prostorem, objektem.

Specifické techniky v artefiletice

Vychází z konceptů odrážejících se ve společensko-historicko-kulturních situacích a využívají je jako aspekty pro osobní prekoncepty jednotlivého člověka.

Projektivní techniky

Využívají metody přeneseného významu (projekce) konkrétní zkušenosti do symbolické podoby a napomáhají k emocionálnímu náhledu na situaci a získání odstupu.

Imaginativní techniky

Rozvíjení schopnosti pracovat s vlastními představami, rozvoj kreativity a fantazie, rozvoj kognitivních funkcí, vizuálního učení, mentálních procesů a řešení problémů.

Práce s hlínou

Haptická zkušenost s hlínou vede člověka k rychlé relaxaci a uvolnění dýchání.

Charakteristika aktivit v každém bloku:

Přednášky: podklad pro praktické zkušenosti, pro schopnost odvozování empirických jevů do obecnějších modelů, schopnost usuzovat o efektu tvořivé aktivity.

Praktická cvičení: Sebezkušenostní složka kurzu, sloužící k získání vlastních empirických poznatků o funkci tvůrčích aktivit a jejich prožitkové stránce. Předpoklad přítomnosti osobního potenciálu v každém člověku a možnosti jeho rozvoje v tvorbě.

Semináře: Doručení, podpora, diskuze, příp. kazuistické a supervizní semináře.

Novinky

14. ledna 2018

Příjem přihlášek do Systematického dvouletého kurzu artefiletiky a arteterapie končí 28.února 2018

14. ledna 2018

Termíny kurzu imaginací v roce 2018: 9.-11.březen, 20.-22.duben, 18.- 20.květen

14. ledna 2018

Termíny pro kurz Psychologický výklad pohádek v roce 2018: 14.-15.květen, 4.-5.červen, 11.-12.červen

14. ledna 2018

Připravujeme kazuistický seminář ve středu 30.5.2018

14. ledna 2018

Připravujeme přednášku na téma: Projektivní techniky v arteterapii v pondělí 21.5.2018

3. září 2012

Byly spuštěny nové stránky.

© Cultio.cz, Mariana Štefančíková